Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Educational Studies

مجله مطالعات آموزشی نماVolume 2, Number 0 (2013-10)


سامانه آموزش مداوم پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش مداوم پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کارآیی یکسان بودن اساتید دروس نظری و عملی در روند یادگیری دانشجویان علوم آزمایشگاهی
ارزیابی کارآیی یکسان بودن اساتید دروس نظری و عملی در روند یادگیری دانشجویان علوم آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری روش کیومتدولوژی در تبیین ذهنیت کنشگر موثر بر سبک یادگیری دانشجویان پرستاری
بکارگیری روش کیومتدولوژی در تبیین ذهنیت کنشگر موثر بر سبک یادگیری دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین و کاربرد بسته نرم افزاری در آموزش درس بیوشیمی عملی دانشجویان گروه پزشکی
تدوین و کاربرد بسته نرم افزاری در آموزش درس بیوشیمی عملی دانشجویان گروه پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تدوین بسته آموزشی بهداشت و طب پیشگیری برای گروههای پزشکی نظامی
طراحی و تدوین بسته آموزشی بهداشت و طب پیشگیری برای گروههای پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین و کاربرد بسته نرم افزاری جامع در آموزش مقابله با عوامل بیوتروریسم
تدوین و کاربرد بسته نرم افزاری جامع در آموزش مقابله با عوامل بیوتروریسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتبه بندی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش بر اساس فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی
رتبه بندی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش بر اساس فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح ولایت
طرح ولایت
| [PDF-FA] | [XML] |

نور مبین(آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، ادعیه و متون دینی)
نور مبین(آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، ادعیه و متون دینی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دوره آموزش بهداشت و طب پیشگیری روحانیون عقیدتی - سیاسی یگانهای آجا
دوره آموزش بهداشت و طب پیشگیری روحانیون عقیدتی - سیاسی یگانهای آجا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی جدید در نحوه مشاوره دانشجویی آموزش مهارت های یادگیری و ارتباطی توسط استاد مشاور در جلسات گروهی و اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت مندی دانشجویان پزشکی(
رویکردی جدید در نحوه مشاوره دانشجویی آموزش مهارت های یادگیری و ارتباطی توسط استاد مشاور در جلسات گروهی و اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت مندی دانشجویان پزشکی(
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان انطباق طرح درس ارائه شده از طرف اساتید و محتوای درسی ارائه شده در کلاس درس با سرفصل دروس نظری مصوب وزارت بهداشت
میزان انطباق طرح درس ارائه شده از طرف اساتید و محتوای درسی ارائه شده در کلاس درس با سرفصل دروس نظری مصوب وزارت بهداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توانمند سازی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
توانمند سازی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ارزشیابی نوین آموزشی ( MINI - CEX ) بر میزان یادگیری
بررسی تاثیر ارزشیابی نوین آموزشی ( MINI - CEX ) بر میزان یادگیری
| [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء کیفیت آموزش مداوم پرستاران در حوزه طب نظامی با نیازسنجی آموزشی و بررسی موانع در دانش آموختگان پرستاری آجا
ارتقاء کیفیت آموزش مداوم پرستاران در حوزه طب نظامی با نیازسنجی آموزشی و بررسی موانع در دانش آموختگان پرستاری آجا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح سوال توسط دانشجو، راهکاری برای ارتقای سطح یادگیری دانشجویان
طرح سوال توسط دانشجو، راهکاری برای ارتقای سطح یادگیری دانشجویان
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دو روش تدریس کلاسی و تدریس کارگاهی دروس
مقایسه دو روش تدریس کلاسی و تدریس کارگاهی دروس
| [PDF-FA] | [XML] |

تببین فرایندهای یاددهی - یادگیری در برنامه ی درسی دوره ی پزشکی عمومی
تببین فرایندهای یاددهی - یادگیری در برنامه ی درسی دوره ی پزشکی عمومی
| [PDF-FA] | [XML] |

تدوین کوریکولوم دوره کوتاه مدت مراقبتهای پرستاری در طب نظامی
تدوین کوریکولوم دوره کوتاه مدت مراقبتهای پرستاری در طب نظامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه درسی پنهان و نقش آن در آموزش عالی
برنامه درسی پنهان و نقش آن در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش مجازی و تدوین محتوا
آموزش مجازی و تدوین محتوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles