Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Educational Studies

مجله مطالعات آموزشی نماVolume 1, Number 0 (2013-4)


برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید در جلسات گرو ههای آموزشیب ا اولویت پیشرفت و عدالت
برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید در جلسات گرو ههای آموزشیب ا اولویت پیشرفت و عدالت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و اجرای اولین دوره تربیت مربی بهداشت دهان در کشور: ارائه یک الگوی آموزشی
طراحی و اجرای اولین دوره تربیت مربی بهداشت دهان در کشور: ارائه یک الگوی آموزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین نظام جامع علم و فناوری و آمایش سرزمینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)(طرح امام صادق-ع)
تدوین نظام جامع علم و فناوری و آمایش سرزمینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)(طرح امام صادق-ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری برنامه درس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری نظامی
بازنگری برنامه درس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری نظامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری برنامه درس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری نظامی
بازنگری برنامه درس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری نظامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین برنامه آموزش مداوم اینترنتی در حوزه طب نظامی
تدوین برنامه آموزش مداوم اینترنتی در حوزه طب نظامی
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و اجرای برنامه آموزشی پرستاری نظامی
طراحی و اجرای برنامه آموزشی پرستاری نظامی
| [PDF-FA] | [XML] |

آموزش تلفیقی درس بهداشت مادر و نوزادان به روش الکترونیک و سنتی در دانشجویان پرستاری
آموزش تلفیقی درس بهداشت مادر و نوزادان به روش الکترونیک و سنتی در دانشجویان پرستاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ادغام دوره فیزیوپاتولوژی با کارآموزی داخلی دانشجویان پزشکی
ادغام دوره فیزیوپاتولوژی با کارآموزی داخلی دانشجویان پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

ادغام مارپیچی آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی در کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومی:پاسخی به چالشهای جدید و نیازهای ضروری جامعه
ادغام مارپیچی آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی در کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومی:پاسخی به چالشهای جدید و نیازهای ضروری جامعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساماندهی فعالیت های اعضای هیأت علمی با تشکیل کارپوشه
ساماندهی فعالیت های اعضای هیأت علمی با تشکیل کارپوشه
| [PDF-FA] | [XML] |

تدوین و کاربرد دانشنامه دیجیتال clinical imaging در آموزش بالینی ر ادیولوژی دانشجویان (بسته نرم افزاری)
تدوین و کاربرد دانشنامه دیجیتال clinical imaging در آموزش بالینی ر ادیولوژی دانشجویان (بسته نرم افزاری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی نظام آموزشی دانشکده پیراپزشکی و مقایسه آن با سایر دانشگاه ها از دید اساتید مدعو- بهمن 89
ارزشیابی نظام آموزشی دانشکده پیراپزشکی و مقایسه آن با سایر دانشگاه ها از دید اساتید مدعو- بهمن 89
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چک لیست ارزیابی سؤالات امتحانی آزمون های دروس تئوری دانشجویان رشته پزشکی
چک لیست ارزیابی سؤالات امتحانی آزمون های دروس تئوری دانشجویان رشته پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با تکمیل فرم خود ارزیابی و پایش مستمر
ارزیابی فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با تکمیل فرم خود ارزیابی و پایش مستمر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ادغام مفاهیم راهبردی و چشم انداز بهداشت و درمان ارتش در برنامه آموزشی بهداشت و اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی ارتش
ادغام مفاهیم راهبردی و چشم انداز بهداشت و درمان ارتش در برنامه آموزشی بهداشت و اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی ارتش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین و استانداردسازی شاخصهای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
تدوین و استانداردسازی شاخصهای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین و مانیتورینگ برنامه ریزی زمانی (choronological planning)وظایف واحدهای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
تدوین و مانیتورینگ برنامه ریزی زمانی (choronological planning)وظایف واحدهای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی
تبیین نقش اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش جدید توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه - آموزش مستمردر جلسات گرو ههای آموزشی
روش جدید توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه - آموزش مستمردر جلسات گرو ههای آموزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles