Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Educational Studies

مجله مطالعات آموزشی نماVolume 4, Number 0 (2014-4)


ساماندهی و اجرای کارگاه پیش کارورزی بهداشت جامعه دانشجویان عرصه پرستاری(رویکردنوین آموزشی)
ساماندهی و اجرای کارگاه پیش کارورزی بهداشت جامعه دانشجویان عرصه پرستاری(رویکردنوین آموزشی)
| [XML] |

ساماندهی و اجرای کارگاه پیش کارورزی بهداشت جامعه دانشجویان عرصه پرستاری(رویکردنوین آموزشی)
ساماندهی و اجرای کارگاه پیش کارورزی بهداشت جامعه دانشجویان عرصه پرستاری(رویکردنوین آموزشی)
| [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری و اجرای درس جراحی کلیه و مجاری ادراری در دوره کارآموزی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد جامعه نگری
بازنگری و اجرای درس جراحی کلیه و مجاری ادراری در دوره کارآموزی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد جامعه نگری
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تدوین الگوی نوین آموزشی و عملیاتی تیم های امداد رسان پزشکی در بحران های نظامی و غیر نظامی (طبیعی)
طراحی و تدوین الگوی نوین آموزشی و عملیاتی تیم های امداد رسان پزشکی در بحران های نظامی و غیر نظامی (طبیعی)
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی سامانه مستندسازی گزار شهای بالینی جهت ارتقا فرایندهای آموزش و ارزشیابی کارآموزان و کارورزان پزشکی
طراحی سامانه مستندسازی گزار شهای بالینی جهت ارتقا فرایندهای آموزش و ارزشیابی کارآموزان و کارورزان پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش مهار تهای بالینی پرستاری
کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش مهار تهای بالینی پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش پزشکی در ارتش ایران
آموزش پزشکی در ارتش ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پزشکی از راه دور: فناوری ضروری جهت آموزش و ارائه خدمات بهداشتی در سطح نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران
پزشکی از راه دور: فناوری ضروری جهت آموزش و ارائه خدمات بهداشتی در سطح نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد مبتنی بر شواهد در علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت آن درآموزش پرستاری
رویکرد مبتنی بر شواهد در علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت آن درآموزش پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey Organizational - professional ethics from the perspective of teachers in the Sanandaj high schools
بررسی اخلاق حرفه ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles