:: جلد 19 - سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 ::
جلد 19 - سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 صفحات 20-9 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه با میانجیگری انگیزش شغلی و اشتراک دانش در مدارس مقطع ابتدایی: ارائه یک مدل
آذر شهری* ، سیامک صادقی ، مسلم فتاحی، خدیجه بساطی
آموزش و پرورش البرز ، shahri.azar18@gmail.com
چکیده:   (1030 مشاهده)
 مقدمه: اثربخشی مدرسه یکی از اولویتهای اصلی نظام آموزش و پرورش است. موفقیت سازمان در تحقق اهداف و همچنین در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر رهبری مدیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه از طریق متغیرهای میانجی اشتراک دانش و انگیزش شغلی معلمان است.
روشها: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان هشتگرد بودند و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل 4 پرسشنامه (اثربخشی مدرسه، رهبری همنوا، اشتراک دانش و انگیزش شغلی معلمان) با طیف لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامهها به وسیله اساتید صاحبنظر تأیید شد و پایایی آنها نیز با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و لیزرل نسخه 5/8 انجام شد.
یافتهها: نتایج پژوهش بیانگر نقش معنادار متغیرهای پژوهش در تعیین اثربخشی مدارس است. بر اساس یافتههای به دستآمده رهبری همنوا با واسطه دو متغیر انگیزش شغلی و اشتراک دانش بر اثربخشی مدرسه تاثیرگذار است. در این میان نقش میانجی انگیزش شغلی بیشتر از اشتراک دانش است.
نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش، از طریق رهبری همنوا میتوان زمینه ارتقای رضایت شغلی و اشتراک دانش و افزایش اثربخشی مدرسه را فراهم آورد که توصیه میشود مسئولین مدارس به این مساله توجه نمایند.
واژه‌های کلیدی: رهبری همنوا، انگیزش شغلی، ا شتراک دانش، اثربخشی
متن کامل [PDF 1661 kb]   (408 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/2/27 | پذیرش: 1401/2/4 | انتشار: 1401/2/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 19 - سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 برگشت به فهرست نسخه ها