:: جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان ::
جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان صفحات 9-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر بکارگیری دفترچه ی ثبت مهارتهای بالینی ( Log book ) بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه
طاهره اشک تراب* ، فاطمه پیروز
چکیده:   (1680 مشاهده)
مقدمه: آموزش بالینی فرآیند پیچیده ای است که در آن عوامل گوناگونی نقش دارند. بررسی صلاحیت بالینی در حرفه
پرستاری بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از مسائل مهم در آموزش بالینی ارتقاء کیفیت آن است که مستلزم ارزشیابی
مستمر است. لاگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیو ههای ارزشیابی بالینی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین
تاثیر بکارگیری دفترچه ثبت مهارتهای بالینی )لاگ بوک( بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای
ویژه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.
رو شها: این پژوهش نیمه تجربی، بر روی 63 نفر از دانشجویان ترم 6 و 7 پرستاری کارآموز و کارورز بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان های امام حسین و بهار شاهرود انجام شد. دانشجویان به صورت غیر تصادفی به دو گروه کنترل )آموزش
به روش مرسوم( و گروه مداخله )آموزش براساس لاگ بوک( تقسیم شدند. برای سنجش صلاحیت بالینی دانشجویان
پرسشنامه «بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه » نوبخت و همکاران ) 1395 ( بکارگرفته
شد. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون آماری کای دو، تی مستقل و زوجی، من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
یافت هها: نتایج نشان داد از نظر اطلاعات جمعیت شناختی در بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و اشتغال، سابقه
کار بالینی و معدل کل بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد ) 05 / P> 0 (. میانگین و انحراف
معیار کل نمرات روز اول کارآموزی یا کارورزی در گروه کنترل 15 / 57 ± 19 / 99 و در گروه مداخله 68 / 22 ± 10 / 92 و در
روز آخر کارآموزی یا کارورزی در گروه کنترل 33 / 16 ± 01 / 126 و در گروه مداخله 74 / 18 ± 81 / 132 از 168 و دارای
سطح صلاحیت خوب می باشد. نتایج نشان داد در هر گروه نمرات افزایش یافته، اما این افزایش در گروه مداخله بیشتر
است ) 037 / )P= 0
بحث و نتیجه گیری: یافت ههای این پژوهش نشان داد استفاده از دفترچه ثبت مهارتهای بالینی سبب افزایش صلاحیت بالینی
دانشجویان پرستاری می شود. لذا توصیه می گردد اساتید از این ابزار برای دور ههای کارآموزی و کارورزی دانشجویان
استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: دفترچه ثبت مهارتهای بالینی، صلاحیت بالینی، دانشجوی پرستاری، بخش مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 360 kb]   (344 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/12/19 | پذیرش: 1398/12/19 | انتشار: 1398/12/19


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها