:: جلد 13 - سال هفتم شماره اول نیمسال اول تحصیلی ، پاییز و زمستان ::
جلد 13 - سال هفتم شماره اول نیمسال اول تحصیلی ، پاییز و زمستان صفحات 43-34 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط شاخصهای سلامت روان و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع مختلف رشته روانشناسی
سمیه اکبریان ، لیلا جویباری* ، اکرم ثناگو ، مهربانو امیرشاهی
چکیده:   (1759 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اینکه سلامت روان و عوامل اثرگذار بر آن مانند رضایت از زندگی و خودکارآمدی از مؤلفههای مهم در زندگی افراد به شمار میآیند، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخصهای مختلف سلامت روان و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع مختلف رشته روانشناسی طراحی و اجرا شد.
روشها: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی جامعه مورد مطالعه از بین دانشجویان پسر و دختر دانشکده‌‌‌ روانشناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ساری در سال 1395 انتخاب شدند. نمونههای آماری با استفاده از نمونهگیری تصادفی و به روش طبقهای (کارشناسی، ارشد و دکتری) به تعداد 185 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه رضایت از زندگی بود. دادههای جمعآوریشده به کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روان و رضایت از زندگی (0/52=r) و بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی (0/66=r) رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت، همچنین تفاوت معناداری در سلامت روانی (0/019=P) و خودکارآمدی (0/012=P) دانشجویان مقاطع مختلف روانشناسی مشاهده شد.
نتیجهگیری: پژوهش حاضر نشان داد به همان میزان که سلامت روان، خودکارآمدی و رضایت زندگی میتوانند تأثیر مثبتی در زندگی فرد داشته باشند، اختلال در سلامت روان میتواند این تأثیر را به نوع منفی تبدیل کند.
 
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، خودکارآمدی، رضایت از زندگی، دانشجو، روانشناسی
متن کامل [PDF 270 kb]   (818 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/4 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1398/3/4


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 13 - سال هفتم شماره اول نیمسال اول تحصیلی ، پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها