:: جلد 9 - سال پنجم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان ::
جلد 9 - سال پنجم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان صفحات 20-11 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویر احمد
محمدباقر مجیدیان فر* ، حمید رحیمیان
چکیده:   (2465 مشاهده)
اهداف: هدف پژوهش حاضر شناخت میزان بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار توسط مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویر احمد بود،
روشها: این پژوهش نوع میدانی و به روش همبستگی در اداره کل آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویر احمد اجرا شد. از تعداد 241نفر، براساس جدول مورگان و به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای 148نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه رهبری خدمتگزار (قلی پور) و تعهد سازمانی مایر و آلن بود که ضمن تأیید روایی، پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 8/0 و 82/0 محاسبه شد. برای تحلیل یافتهها، ازآزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه، و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
نتیجهگیری: نتایج نشان داد، بین سبک رهبری خدمتگزارو مؤلفههای آن با تعهد سازمانی و مؤلفههای آن رابطه مثبت و معنادار در سطح. ر P<0/01 و r= 0/58 وجود دارد. همچنین نتایج استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه قابلیت اعتماد و تواضع بیشترین تاثیر را به مقدار 39درصد بر متغیر تعهد سازمانی داشته است و مؤلفه خدمت رسانی و مهرورزی تاثیر نداشتهاند. همچنین بین سطح تحصیلات کارکنان با ادراک کارکنان از سبک رهبری خدمتگزار با توجه به مقدار (146/2) f = و P>0/01 تفاوت معناداری به دست نیامد.
نتیجهگیری: در کل نتایج تحقیق حاضر در زمینه رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفههای آن با تحقیقات انجام گرفته هماهنگی دارد و میتوان چنین برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی سبک رهبری خدمتگزار سهم بسیار زیادی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان داشته است. لذا مدیران به منظور افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان لازم است در شیوههای رهبری خود تجدید نظر نموده و از سبکهای مؤثرتر استفاده کنند. اگر سبک رهبری خدمتگزار در آموزش و پرورش در تعامل با تعهد سازمانی به کار گرفته شود، بر ارتقاء تعهد سازمانی تأثیر مثبت خواهد داشت.
 
واژه‌های کلیدی: رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش
متن کامل [PDF 309 kb]   (3054 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/6/30 | پذیرش: 1396/6/30 | انتشار: 1396/6/30


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 9 - سال پنجم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها