مجله مطالعات آموزشی نما- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا)

دکتر زهرا جوهری، دکتر لیلا جویباری، دکتر یداله زارع زاده،  دکتر ساناز زرگر، دکتر زهرا السادات اسدی، محبوبه طباطبایی چهره، دکتر مژگان محمدی مهر، دکتر فخرالسادات میر حسینی، دکتر زهره سادات میر مقتدایی

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات آموزشی نما:
http://nama.ajaums.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب