:: جلد 17 - سال نهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی،پاییز و زمستان ::
جلد 17 - سال نهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی،پاییز و زمستان صفحات 23-12 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مرضیه سکاکی* ، محمدحسن میرزامحمدی ، مهدی سبحانی نژاد ، حسن نجفی
کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد
چکیده:   (1418 مشاهده)
مقدمه: ارزشیابی بخش جداییناپذیر فرآیند یاددهی-یادگیری است که از آن برای هدایت و بهبود عملکرد استفاده میشود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شایستگیهای حرفهای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.
روشها: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 99-1398 در چهار دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سهمیهای تعداد 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته است که روایی و پایایی آن تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای t استودنت تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است.
یافتهها: نتایج مطالعه نشان داد، وضعیت شایستگیهای حرفهای اعضای هیأت علمی در ارزشیابی مرحله آغازین (با میانگین 88/3 و انحراف معیار 457/0) بالاتر از حد متوسط، در مرحله تکوینی (با میانگین 28/4 و انحراف معیار 399/0) و در مرحله پایانی (با میانگین 31/4 و انحراف معیار 404/0) در حد زیاد میباشد. بین نظرات پاسخگویان از لحاظ جنسیت (807/0P =)، دانشکده تحصیلی (417/0P =) و سابقه تدریس (965/0P =) تفاوت معناداری در سطح 05/0P< مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری: اساتید دانشگاه شاهد برای اجرای دقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید بیش از پیش در زمینه دانش و مهارتهای لازم از جمله نیازسنجی از دانشجویان در زمینه ارائه سرفصلهای دروس و توجه به شرایط خاص دانشجویان توانمند شوند.
 
واژه‌های کلیدی: اعضای هیأت علمی، ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی، شایستگیهای حرفهای.
متن کامل [PDF 478 kb]   (276 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/30 | پذیرش: 1399/7/10 | انتشار: 1399/7/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17 - سال نهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی،پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها