:: جلد 19 - سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 ::
جلد 19 - سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 صفحات 31-21 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک
ابراهیم رحیمی*، هادی غفاری، ابوالفضل حاج کریم
دانشکده فنی و حرفه ای ، erahimi57@gmail.com
چکیده:   (845 مشاهده)
چکیده
مقدمه: بسیاری از نویسندگان و پیشگامان تغییرات در سازمان و خدمات مدیریت دولتی، کارآفرینی در بخش دولتی را به عنوان تنها راه حل مدیریت دولتی در مواجهه با این چالشها و مشکلات میدانند. این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک پرداخته است.
روشها: مطالعه حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق کمی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک به تعداد 480 نفردر سال 1399بودند که تعداد 213 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمعآوری دادهها با استفاده از 3 پرسشنامه استاندارد انجام شد. برای سنجش مدیریت استعداد از پرسشنامه استاندارد فلیپس و راپر (2009)، سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه استاندارد بونتیس (1998)، و برای سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز و کولتر (1989)، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون آماری توصیفی و استنباطی به کمک SPSS و معادلات ساختاری با نرمافزار LISREL انجام شد.
یافتهها: نتایج تحقیق نشان داد مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 53/0 و آماره تی 02/5؛ مدیریت استعداد بر سرمایه فکری با ضریب مسیر 93/0 و آماره تی 76/9؛ سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 41/0و آماره تی 80/3 تاثیر داشت. نتایج نشان داد مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد.
نتیجهگیری: با توجه به یافته مطالعه و تاثیر مدیریت استعداد و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک، پیشنهاد میگردد مدیران به مدیریت استعداد و بهبود سرمایه فکری توجه نمایند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت استعداد، کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری، دانشگاه، کارکنان.
متن کامل [PDF 1421 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/6/29 | پذیرش: 1401/2/12 | انتشار: 1401/2/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 19 - سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 برگشت به فهرست نسخه ها