:: جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان ::
جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان صفحات 41-28 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مبتنی بر مدل سروکوالSERVQUAL
احمد کیخا* ، خدایار ابیلی
چکیده:   (1158 مشاهده)
مقدمه: در دهه های اخیر مسئله کیفیت دانشگاه با توجه به توده ای شدن آموزش عالی به یک معضل جدی در میان
کنشگران و دانشوران تبدیل شده است. از این رو، پایش کیفیت دانشگاه ها بیش از پیش اهمیت یافته است. لذا هدف از
پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
از دیدگاه دانشجویان بر مبنای مدل سروکوال می باشد.
رو شها: پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع مقطعی می باشد که جامعه این پژوهش را، دانشجویان دوره )کارشناسی،
ارشد و دکتری( دانشگاه سیستان و بلوچستان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 97 - 1396 تشکیل
دادند. از این میان، 127 نفر به روش نمون هگیری تصادفی ساده برگزیده شدند و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد
مدل سروکوال بود. تحلیل داده نیز با بکارگیری آزمون آماری تی و به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است
یافت هها: یافته های پژوهش حاکی از این بود، در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود داشته است.
میزان شکاف منفی در هر یک از ابعاد عبارت است از: ملموسات ) 49 / 5-(، تضمین ) 97 / 7-(، پاسخگویی ) 72 / 7-(،
همدلی ) 47 / 10 -( و قابلیت اطمینان ) 11 / 10 -( که نشان از آن دارد که تفاوت معناداری وجود دارد و انتظارات دانشجویان
در این دانشکده فراتر از وضعیت فعلی است.
نتیجه گیری: بنابراین یافته های مطالعه، تحلیل هر یک از ابعاد بیانگر این نکته است که در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات
انتظارات آ نها برآورده نشده است و چنانچه دانشگا هها سیستان و بلوچستان، خواستار تربیت نیروی انسانی ماهرتر در
خدمت رشد و توسعه جامعه باشد باید کیفیت خدمات را متناظر با رشد بخش کمی افزایش دهند.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی، کیفیت خدمات، دانشگاه، سروکوال
متن کامل [PDF 494 kb]   (478 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/12/19 | پذیرش: 1398/12/19 | انتشار: 1398/12/19


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها