:: جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان ::
جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان صفحات 28-19 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال
جعفر مجیدیان فرد* ، محمد باقر مجیدیان فرد ، محسن صدری نسب بابکان
چکیده:   (2102 مشاهده)
مقدمه: عملکرد تحصیلی و اضطراب در دانشگاه از جمله مسائلی هستند که ذهن مدیران جامعه و محققان را به خود
جلب کرده است. اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر م یگذارد یا سهم و مشارکت هر عامل
چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهار تهای اجتماعی با
اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1397 بود.
رو شها: این پژوهش یک پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل
تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 97 است. روش نمون هگیری در این پژوهش
نمون هگیری تصادفی ساده می باشد که طی آن به صورت تصادفی پرسشنامه ها بین 200 نفر آ نها توزیع و جم عآوری گردید.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون ) 1976 ( و پرسشنامه بررسی اضطراب
شینان ) 1989 ( بود. پایایی پرسش نام هها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86 / و بالای 70 / محاسبه شد. برای
تحلیل یافته ها از آزمون ماتریس همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافت هها: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بین زیر مولف ههای مهارت اجتماعی )مهارت اجتماعی مناسب، برتری
طلبی، رابطه با همسالان( با عملکرد تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری دارد ) P=/001 (.همچنین مولفه های رفتار غیراجتماعی،
پرخاشگری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند ) P=/001 (. همچنین از بین مهار تهای اجتماعی، مهار تهای
اجتماعی مناسب، رابطه با همسالان و رفتار غیراجتماعی به ترتیب با مقادیر ) 32 /، 38 / 0- و β=-/60 ( توانستند به طور
معناداری تغییرات اضطراب را پیش بینی کنند. به این صورت که مهارت های اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب
دانشجویان و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی
دانشجویان با تحقیقات انجام گرفته هم سو می باشد و می توان گفت مهارت های اجتماعی مثبت عملکرد تحصیلی
دانشجویان را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین مهار تهای اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب دانشجویان
و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. لذا پیشنهاد م یشود مدیران، مسئولان و نیز
اساتید دانشگاه ها درجهت ارتقاء مهار تهای اجتماعی به منظور افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان و نیز کاهش
اضطراب آنان برنام هریزی های لازم را انجام دهند.
واژه‌های کلیدی: مهارت های اجتماعی، اضطراب، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
متن کامل [PDF 401 kb]   (1660 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/12/19 | پذیرش: 1398/12/19 | انتشار: 1398/12/19


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 15 - سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها