:: جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان ::
جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان صفحات 48-40 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعللورزی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
فاطمه مختاری* ، مریم ذوالفقاری
چکیده:   (1671 مشاهده)
مقدمه: در جوامع امروزی موانع متعددی برای پیشرفت تحصیلی وجود دارد که در عملکرد دانشآموزان اختلال ایجاد میکند. یکی از این موانع که موجب افت در عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود، تعللورزی تحصیلی است که شیوع بسیار دارد و در اغلب موارد پیامدهای نامطلوب و جبرانناپذیری به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود.
روش‌‌ها: روش پژوهشی مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دبیرستانهای دخترانهی شهر تهران در سال 96 -97 بود. روش نمونهگیری مورد استفاده نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بود که طی آن از میان تمامی دبیرستانهای دخترانه چند مدرسه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبرگ (2006) پرسشنامه تنظیم هیجانی شوت (1998) و پرسشنامه تعللورزی تاکمن (1991) بود. در نهایت دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار SPSS (نسخه 23) و در دوسطح آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انجراف معیار...) و استنباطی (پیرسون، رگرسیون گام به گام...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و تعللورزی در بین دانشآموزان مقطع متوسطه تهران رابطه منفی و معناداری با ضریب همبستگی 77/0- وجود دارد. بین تنظیم هیجان و تعللورزی در بین دانشآموزان مقطع متوسطه تهران رابطه منفی و معناداری با ضریب همبستگی 48/0- وجود دارد. همچنین ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی، میزان تعللورزی را در بین دانشآموزان مقطه متوسطه با 78/0 پیشبینی میکنند.
نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به عنوان مهارتهای روانشناختی و هیجانی در کاهش تعللورزی دانش آموزان است. افرادی که در مقیاس ذهن آگاهی نمرات بالاتری کسب میکنند، به احتمال بیشتری در زمان حال حضور دارند، نسبت به پدیدههای درونی و بیرونی، هوشیار و آگاه هستند، نگرشی غیرقضاوت گونه همراه با پذیرش نسب به پدیدهها را در خود پرورش دادهاند و به جای برخوردهای واکنشی و غیر سازنده، به شیوهای سازنده و کنشگرانه در برابر اتفاقات زندگی مقابله میکنند.
 
واژه‌های کلیدی: ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، تعللورزی، دانش آموزان
متن کامل [PDF 298 kb]   (1918 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/4 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1398/3/4


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان برگشت به فهرست نسخه ها