:: جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان ::
جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان صفحات 39-30 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی دانشجویان
مجید ضرغام حاجبی* ، پروانه قهرمانی
چکیده:   (1472 مشاهده)
مقدمه: دانشجویان هر کشوری از سرمایههای فکری و معنوی آن کشور به شمار میروند و انجام پژوهشهایی در باب انگیزه و پیشرفت و نحوه خودتنظیمی آنها در یادگیری اهمیت و ضرورت وافری دارد، ازاینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی دانشجویان میباشد.
روشها: در این مطالعه که یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهر تهران در سال 1397 انتخاب شد. تعداد 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامههای انگیزه پیشرفت هرمنس (1977)، باورهای انگیرشی پینتریچ و دی گروت (1990) جمعآوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسشنامه انگیزش پیشرفت 84/0و پرسشنامه باورهای انگیزشی 75/0 بهدست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار SPSS در دو بخش توصیفی که شامل میانگین و انحراف استاندارد و استنباطی (آماره تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت.
نتایج: یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش انگیزه پیشرفت (11/0) و باورهای انگیرشی (08/0) دانشجویان تأثیر معنیداری دارد (01/0P<).
نتیجهگیری: یافتههای پژوهش حاضر نشان داد، بکارگیری راهبردهای یادگیری خودتظیمی در دانشجویانهای باعث میگردد آنها بهطور فعال بتوانند فرایندهایی مانند تنظیم اهداف، خود کنترلی، خود ارزشیابی، خود انگیزشی را مدیریت کنند و با رشد جهتگیری هدفهای خود در یادگیری، انگیزه یادگیری را در خود تقویت و تسهیل کنند. بنابراین نهادهای آموزشی بایستی برای آموزش و اعتلای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان کوشش اساسی و جدی کنند.
 
واژه‌های کلیدی: یادگیری خودتنظیمی، انگیزه پیشرفت، باورهای انگیزشی
متن کامل [PDF 327 kb]   (1176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/4 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1398/3/4


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان برگشت به فهرست نسخه ها