:: جلد 11 - سال ششم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان ::
جلد 11 - سال ششم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان صفحات 62-52 برگشت به فهرست نسخه ها
بهره مندی بیشتر از محیط های یادگیری الکترونیکی با تکیه بر رویکرد حل مسأله
غلامحسین رحیمی دوست ، مریم فلاحی*
چکیده:   (1842 مشاهده)
مقدمه و اهداف: اﮔـﺮ ﻃﺮاﺣﺎن دورههای یادگیری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮایﻨﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣـﻞﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟـﻪ وِیـﮋهایﮐﻨﻨـﺪ؛ ﺷـﺎﻫﺪﮔﺎﻣﻬای ﺑﻠﻨﺪی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد زیـﺮا یـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺣـﻞﻣـﺴﺌﻠﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ یادگیرندگانﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ یﺎدﮔﯿﺮیهایشان را دروﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ ژرف یﺎﺑﻨﺪ. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی عواملی است که منجر به بهرهمندی بیشتر از محیطهای یادگیری الکترونیکی با تکیه بر رویکرد حلمسأله میباشند.
روشها: این مقاله از نوع مروری تشریحی و کتابخانهای است. جهت گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه دادههای معتبر داخلی از جمله: civilica, irandoc ,Magiran, Noormags وخارجی شامل: Google Scholar, Science Direct, Information Database, Scientific و مطالعات کتابخانهای و جستجو در کتابها، پایاننامهها و مقالات علمی منتشره، با کلیدواژههای فارسی: یادگیری مبتنی بر مسأله، رویکرد مسألهمحوری، محیطهای حلمسأله، یادگیری الکترونیکی، یادگیری مجازی، آموزش از دور و کلیدواژههای: e-learning, Distance education, Problem-Oriented Approach, Problem solving environment استفاده شده است، که در طی این فرآیند 62 منبع مرتبط با موضوع که در بازه زمانی 1999- 2013 و 1378 - 1392 انجام پذیرفته بودند یافت شد.
یافتهها: یافتههای پژوهشها نشان داد که روش مبتنی بر حل مسأله درکل، احساس رضایت و لذت را در کاربران و مدرسین محیطهای یادگیری الکترونیکی ایجاد مینماید ولی مشکلاتی از جمله ترس و احساس ناکامی، تنش در فراگیران، وقت گیر بودن و دشواری ارزشیابی در اجرای این شیوه گزارش شده است.
نتیجهگیری: میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که تدارک موفقیتآمیز دورههای یادگیری الکترونیکی با تکیه بر رویکرد حلمسأله نتایجی از این قرار دارد؛ سازماندهی برنامه درسی براساس مسألهها نه دیسیپلینها، پیوند کلاس با جهان واقعی، تاکید بر یادگیری خودراهبر و مادامالعمر، تغییر نقش استادان از آموزشدهنده به تسهیلگر، تمرکز بر یادگیری مشارکتی.
 
واژه‌های کلیدی: محیط‌ یادگیری، یادگیری الکترونیکی، رویکرد حل مسأله.
متن کامل [PDF 298 kb]   (1176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/9 | پذیرش: 1397/4/9 | انتشار: 1397/4/9


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 11 - سال ششم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها