مجله مطالعات آموزشی نما- تعهدات نویسنده
موارد قانونی مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/15 | 
۱- پذیرش محتوای مقاله
۲-تفویض حق نشریه و مقاله و اجازه درج پرسشنامه یا ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق به مجله مطالعات آموزشی نما
۳- پاسخگویی به هرگونه ادعای حقوقی در مورد حق مولف یا محتوا
۴- عدم چاپ یا ارسال مقاله حاضر به مجله فارسی زبان دیگر تا زمان اعلام نظر شورای نویسندگان
۵- پاسخگویی به مراجع تامین کننده منابع مالی پژوهشی در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی
۶- بیان چگونگی مراعات معیارهای اخلاق در پژوهش در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.
۷- نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با نام تشکر می کنند، مسوولیت پاسخگویی دارد.
برای دانلود فرم شماره ۱(چک لیست ارسال مقاله) اینجا کلیک نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات آموزشی نما:
http://nama.ajaums.ac.ir/find-1.116.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب